تعریف شغل:
هنر خدمت به آرایش سر و صورت مردان، آرایش و پیرایش زنان.
شرح وظایف و مسئولیت هاى اصلى شغل:
مسئولیت یک آرایشگر زن در آرایشگاه خانمها کوپ و اصلاح مو و ابرو، رنگ، مش، فر و کلیه کارهاى زیبایى و یک آرایشگر مرد در آرایشگاه آقایان کوتاه کردن مو و اصلاح
صورت در جهت جلب رضایت مشترى است. رعایت اصول بهداشت، ضدعفونى کردن وسایل و استفاده از تیغ یک بار مصرف و به طور کلى مراقبت از حفظ سلامتى مردم از وظایف اصلى است.
اهمیت و ضرورت شغل:
ضرورت این شغل در پاکیزگى، زیبایى و حفظ بهداشت و سلامت جامه نهفته است.

مدارک تحصیلى مورد نیاز براى احراز شغل:
خواندن و نوشتن است (دوره راهنمایى یا سیکل). البته با هر نوع مدرک تحصیلى مى توان وارد این شغل شد.

مهارت ها، تجارب و دوره هاى آموزشى ویژه براى احراز شغل:
مهار تهاى مربوط را باید در آموزشگاه هاى آرایش کسب نمود. طول دوره معمولاً ۳ تا ۴ ماه است. بعد توسط وزارت کار امتحان به عمل م ىآید و گواهینامه (مدرک فنى – حرف هاى آرایشگرى) صادر مى شود.
شرایط محیط کار:
فضاى سرپوشیده کاملاً بهداشتى، تمیز، زیبا و محیطى آرام است. آرایشگاه (مغازه) مردان باید از نظر اداره بهداشت تأیید شود. دیوار مغازه سرامیک و کف زمین باید
سنگ باشد و راه آب داشته باشد. کپسول آت شنشانى و هواکش هم باید موجود باشد.
وسایل و ابزار مورد نیاز براى انجام دادن شغل:
صندلى، وسایل آرایش و پیرایش که شامل قیچى، شانه، برس گرد و معمولى، بند، موچین، تیغ، بیگودى، سشوار، بابلیس، پی شبند، آب پاش، الکل و مواد ضدعفون ىکننده و … است، بعضى از این وسایل در آرایشگاه مردان کاربر ندارد.
خصوصیات جسمانى و توانای ىهاى بدنى لازم براى انجام دادن شغل:
قدرت و سلامت جسمانى، هماهنگى بین چشم و دست، مقاومت در برابر خستگى و سرعت استفاده از دستها.

معلولیت هاى بی‌اثر در انجام دادن شغل:
معلولیت ب ىاثر در این شغل م ىتوان گفت تا حدودى نیمه شنوایى و معلولیت حرکتى نسبى یک پا است.
خصوصیات روانى و توانمند ىهاى ذهنى لازم براى انجام دادن شغل:
هوش عادى، حافظه و دقت حواس، در یادآورى نیاز و سلیقه مشترى هاى همیشگى، سرعت ادراک حسى و استعداد هنرى و کلامى.

رغبتهاى مورد نیاز براى انجام دادن شغل:
علاقه به مردم، علاقه به تغییر و تحول و کارهاى هنرى و ذوقى.

ویژگى هاى شخصیتى لازم براى انجام دادن شغل:
سازگارىب ا دیگران،ب رخورد مناسب، قبول مسئولیت، ظاهر آراسته، مطلوبب ودن رفتار.
محل هاى اشتغال و استخدام:
فرد آرایشگر هم مى تواند در محیط هاى دولتى یا غیردولتى استخدام شود یا به صورت خوداشتغالى براى خود کار کند.
جنبه هاى مالى و حقوقى:
درآمد آرایشگر بستگى به جا و محل و مکان، همچنین برخورد آرایشگر و مهارت و ارائه کار خوب دارد. آرایشگران زیر نظر سازمان فنى و حرف هاى وزارت کار هستند.
و حق اولاد، بیمه، بازنشستگى و حق مسکن هم ندارند.
شرایط ارتقاء:
ارتقاء شغلى در این است که فرد دور ههاى جدیدرا بگذراند و در نهایت بتواند آموزشگاه بزند و کارورز تعلیم دهد.
نحوه استخدام و ورود به شغل:
براى ورود به این شغل باید دوره آرایش را در یک آموزشگاه بگذرانید بعد از آن امتحان داده در صورت قبولى مى توانید آرایشگاه باز کنید.
ارتباطهاى شغلى:
با فروشندگان لوازم آرایشى و بهداشتى و اتحادیه آرایشگران ارتباط شغلى دارد.
مطلوبیت ها:
به حفظ سلامت و زیبایى مردم جامعه کمک م ىکند، کار ذوقى است و با مردم ارتباط دارد.

محدودیت ها:
ساعت کار مشخصى ندارد و ممکن است ساعت کار زیاد و طولانى باشد. از نظر جسمانى ممکن است فرد در آینده مشکل آرتروز و واریس پیدا کند. دیگر اینکه
بازنشستگى ندارد، ولى فرد م ىتواند خودشرا بیمه خوداشتغالى کند.

اتحادیه، انجمن و تشکیلات حرفه اى وابسته به شغل:
این شغل زیر نظر اتحادیه صنف آرایشگران است.
آینده شغل:
از نظر اقتصادى در صورت داشتن جاى مناسب و شهرت و معروفیت خوب است؛ از نظر اجتماعى هم مورد نیاز است. مراحل و جریان یک روز عادى براى شغل:
صبح از ساعت ۹ مشغول به کار م ىشوند و تا زمانى که مشترى باشد کار مى کنند و ممکن است تا غروب یکسره کار کنند.

محل و راه هاى کسب اطلاعات بیشتر درباره شغل:
گفتگو با صاحبان شغل و اگر بخواهند اطلاعات هنرى کسب کنند م ىتوانند از ژورنال یا CD یا مجله کمک بگیرند که در فروشگا ههاى لوازم آرایشى یا از دیگر
همکاران یا از کامپیوتر قابل تهیه است.

توصیه ها و پیشنهادهاى لازم براى داوطلبان ورود به این شغل:
داوطلبان ورود به این رشته باید حوصله و صبر، علاقه و پشتکار، سلیقه و ابتکار و
سلامت جسمانى و برخورد خوب با مردم و روابط اجتماعى خوب داشته باشند.