(شرايط بهداشت محيطي در ارايشگاه ايين نامه ماده ۱۳)
کليه کارگران و متصديان موظفند کارت بھداشت در محل کار خود داش باشند.
کارگران موظفند رعايت کامل بھداشت فردی را نموده و بدستورھايی توسط کارشناس بھداشت محيط داده می شود عمل نمايند.
روپوش کارگران به رنگ روشن و تميز باشد.
متصديان موظفند جايگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس کارگر خود تھيه نمايند.
ھر کارگر موظف بداشتن صابون وحوله تميز اختصاصی می باشد. جعبه کمکھای اوليه موجود و در محل مناسب نصب گردد

کف بايد از جنس قابل شستشو صاف و بدون فرو رفتگی و دارای شيب  مناسب به طرف کف شوی باشد.
ساختمان ديوار بايستی از ورود جوندگان و حشرات در امان و صاف  بدون فرو رفتگی و شکاف باشد.
درھا و پنجره ھا بدون ترک خوردگی و شکستگی بوده و از ورود حشرات جلوگيری بعمل آورد.
سقف صاف مسطح بدون ترک خوردگی و شکستگی تميز باشد.
آب مصرفی مورد تاييد مقامات بھداشتی باشد.
سيستم فاضلاب بھداشتی باشد. وضع و تعداد دستشوييھا بھداشتی و مناسب باشد

قفسه ويترين گنجه ھا تميز و مجھز به در و شيشه بوده و قابل نظافت باشد و فاصله آنھا از زمين از ٢٠ سانتيمتر کمتر نباشد.
تھويه به نحوی صورت گيرد که ھميشه ھوای داخل اماکن سالم و عار یاز بو باشد.
در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل آرايشگاه بيشتر از ٣٠ درج سانتيگراد نباشد.
نور طبيعی و يا مصنوعی طوری باشد که باعث ناراحتی چشم نگردد.
برای جلوگيری از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالی پيش بينی ھای لازم انجام شود

زباله دان درپوش دار ، زنگ نزن ، قابل حمل و بتعداد و اندازه کافی موجود بوده و بعد از تخليه شسته شده و مجھز به کيسه زباله باشد.
پشه و مگس و ساير حشرات و جوندگان در داخل آرايشگاه ديده نشود.
کليه وسايل مورد استفاده از قبيل پيش بند ، شانه ، برس ، قيچی و امثال آنھا پس از تميز کردن ضدعفونی گردد.
کليه حوله ھای مصرفی ، روزانه در محل مناسب شسته ، ضدعفونی و خشک گردد.در صورت لزوم ھمواره از تيغ يک بار مصرف استفاده شود
سالم و بدون درز بوده و روکش از جنس قابل « تميز » سطح ميزھا صاف شستشو باشد.صندلی و نيمکتھا سالم و تميز باشد