کاربرد کوتاهی موهای- کوتاه پردتخت نهایی -سیقلی کردن مو – هم سطح کردن -پرداخت نهاییم در اتمام کوتاهی کامل  قبل ازکند زنی میتواندانجام شود.